امروز : 1398/01/03

__ وضعیت آگهی __
تاریخ ثبت : 1396/01/17
انقضا : 1396/02/17
بازدید ها : 1381 نــفر

آگهی منقضی شده
نوع آگهی : رایـــگان

کتاب از انتخاب موضوع تا ارسال مقاله (ویژه فنی مهندسی و علوم پایه)

کتاب از انتخاب موضوع تا ارسال مقاله (ویژه فنی مهندسی و علوم پایه)
همراه با فیلم آموزشی
تالیف :
دکتر خلیل رضایی، سعید جوی زاده، مرضیه نعمتی
انتشارات آکادمیک تهران
فهرست مطالب:
پیشگفتار 7
راهنمای استفاده از کتاب 8
اصطلاحات رایج در مقاله نویسی 01
انتخاب موضوع()10 Subject
-3-0هدف از انتخاب موضوع 11
-3-1مثال های کاربردی 13
-3-1-0استفاده از تجارب شخصی13
-3-1-1ارتباط با دانشمندان و اساتید به نام در مجامع بین المللی 13
-3-1-3استفاده از معروفترین کلید واژه های هر رشته 13
-3-1-4استنتاج از نظریه ها و فرضیه ها 14
-3-1-5استفاده از کتب تخصصی لاتین 14
-3-1-6مقالات علمی پژوهشی و 14 ISI
-3-1-7اولویت های پژوهشی دولت ها، دانشگا ها، شرکت ها و موسسات خصوصی 15
-3-1-8شرکت در جلسیات دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری 16
-3-1-9فیلم های مستند و شبکه های خبری 19
-3-1-01اولویت های پژوهشی انجمن های علمی داخلی و خارجی 19
-3-1-00نگاه به محورهای کنفرانس ها و همایش هاو سمینارها 19
-3-1-01ایده گرفتن،خودیادگیری و فرایند آموزش از طریق اینترنت 30
-3-3اشتباهات رایج 31 -3-4تکلیف 31
33 Title)(عنوان
-4-0هدف از عنوان 34
-4-1مثال های کاربردی 35
-4-3اشتباهات رایج 36
-4-4تکلیف 37
نویسندگان()38 Authors
-5-0هدف از نویسندگان 39
-5-0-0نگارش لیست نویسندگان 39
-5-0-1فزودن افیلیشن نویسندگان 39
-5-0-3نگارش مشخصات نویسنده رابط 41
-5-1مثال های کاربردی 40
-5-3اشتباهات رایج 43
-5-4تکلیف 43
44 Abstract)(چکیده
45 Abstract)(- هدف از چکیده6-0
-6-0-0ساختار یا محتوای یک چکیده 46
46 - مشکل6-0-1
-6-0-3ارائه هدف دریک یا دو جمله 46
46 Data)(- دادهها6-0-4
-6-0-5جامعه پژوهش 47
-6-0-6تکنیکهای آماری و مدل های ریاضی 47
-6-0-7ارائه نتایج 47
-6-0-8ارائه تفسیر 47 -6-1مثال های کاربردی 47
-6-3اشتباهات رایج 53
-6-4تکلیف 54
جملات پرکاربرد در چکیده()54 Abstract
کلمات کلیدی()57 KeyWords
-8-0هدف از کلمات کلیدی 58
-8-1مثال های کاربردی 58
-8-3اشتباهات رایج 61
-8-4تکلیف 60
61 Introduction)(مقدمه
-9-0هدف از مقدمه 63
-9-1ساختار مقدمه 64
-9-3مثال های کاربردی 67
-9-4اشتباهات رایج 79
-9-5تکلیف 81
جملات پرکاربرد در مقدمه 80
90 Materials and Methods)(مواد و روش ها
-00-0هدف از مواد و روش ها 91
-00-0-0معرفی پروژه 94
-00-0-1روش شناسی 95
-00-0-3ابزار پژوهش 95
-00-0-4جامعه پژوهش 95
-00-0-5محدوده و محدودیت ها 95
-00-1مثال های کاربردی 96 -00-3اشتباهات رایج 015
روش های پرکاربرد در فنی مهندسی 017
-01-0روش المان محدود 018
-01-1روش بهینهسازی ازدحام ذرات 000
003 Computational fluid dynamics (CFD) - دینامیک سیالات محاسباتی01-3
-01-4رگرسیون 006
007 - تکلیف01-5
جملات پرکاربرد در مواد و روش ها 008
014 Results)(نتایج
-04-0هدف از نتایج 015
-04-0-0ساختار نتایج یا یافته ها: 015
-04-0-1یافته ها و نتایج توصیفی 016
-04-0-3یافته ها و نتایج استنباطی و تحلیلی 016
-04-1ارائه نتایج یا یافته ها: 017
-04-1-0ارائه نتایج به صورت جدا 017
-04-1-1ارائه نتایج به صورت مجزا 017
-04-3چگونگی ارائه نتایج یا یافته ها: 018
-04-4مثال های کاربردی031
-04-5اشتباهات رایج 037
038 - تکلیف04-6
جملات پرکاربرد در نتایج 039
043 Discussion)(بحث
-06-0هدف از بحث 044
-06-1مثال های کاربردی 045 -06-3اشتباهات رایج 048
048 - تکلیف06-4
جملات پرکاربرد در بحث 0
054 Conclusion)(نتیجه گیری
-08-0هدف از نتیجه گیری 055
-08-1ساختار بخش بحث و نتیجهگیری 055
-08-3مثال های کاربردی 055
-08-4اشتباهات رایج 060
061 - تکلیف08-5
جملات پرکاربرد در نتیجه گیری 063
066 Further Research)(پیشنهادات
-11-0هدف از پیشنهادات067
-11-1مثال های کاربردی 067
-11-3اشتباهات رایج 068
068 - تکلیف11-4
جملات پرکاربرد در پیشنهادات 069
071 Acknowledgments)(تقدیر و تشکر
-11-0هدف از تقدیر و تشکر 073
-11-1مثال های کاربردی 073
-11-3اشتباهات رایج 074
074 - تکلیف11-4
جملات کاربردی در تقدیر و تشکر 075
078 References)(منابع
-14-0هدف از منابع 079 -14-0-0شیوه های استناد برون متنی 081
081 Vancouver system)( شیوه نامه ونکوور14-0-0-0
080 Documentary- Note or Humanities Style)(-شیوه نامه شیکاگو14-0-0-1
-14-0-1شیوه های استناد درون متنی 080
080 American Psychology Association =APA)(- شیوه انجمن روانشناسی آمریکا14-0-1-0
080 Modern Language Association =MLA)(- شیوه نامه انجمن زبان مدرن آمریکا14-0-3
-14-1استناد به منابع چاپی در شیوه 081 APA
-14-1-0اثر دارای یک پدید آورنده 081
-14-1-1اثر دارای دو پدید آورنده083
-14-1-3اثر دارای سه تا پنج نویسنده 084
-14-1-4اثر دارای شش یا بیشتر پدید آورنده 085
-14-1-5گروه به عنوان نویسنده 086
-14-1-6اثر دارای نویسنده مجهول 087
-14-1-7اثر با تاریخ نشر نا معلوم 087
-14-1-8دو یا چند اثر از پدید آورندگان مختلف 088
-14-1-9چند اثر از یک نویسنده در سالهای مشابه 089
-14-1-01استناد به بخش خاصی از یک منبع یا نقل قول 091
-14-3درج منابع در فهرست مأخذ091
-14-3-0استناد به کتاب در فهرست مأخذ 091
-14-3-1استناد به کتاب دارای مؤلف و مترجم 096
-14-3-3استناد به فصلی از کتاب در فهرست مأخذ 096
-14-3-4استناد به فصل ترجمه شده از کتاب در فهرست مأخذ 098
-14-3-5استناد به مدخل واژه نامه، دائره المعارف، و کتب مرجع در فهرست مأخذ 098
-14-3-6استناد به مقاله نشریه یا مجله در فهرست مأخذ 099 -14-3-7استناد به مقاله مجله، با عنوان ترجمه شده به زبان دیگر در فهرست مأخذ 111
-14-3-8استناد به مقاله ترجمه شده مجله در فهرست مأخذ 111
-14-3-9استناد به مقاله ای از مجموعه منتشر شده یک کنفرانس در فهرست مأخذ 110
-14-3-01استناد به مقاله منتشر نشده یک کنفرانس در فهرست مأخذ 110
-14-3-00استناد به پایان نامه در فهرست مأخذ 111
-14-3-01استناد به منابع دیداری و شنیداری (لوح فشرده، نوار کاست، نوار ریل، نوار ویدئو) در فهرست مأخذ
114
-14-3-03استناد به نرم افزار رایانه ای در فهرست مأخذ 115
-14-4قواعد استناد به منابع الکترونیکی 116
-14-4-0استناد در متن 116
-14-4-1استناد در فهرست مآخذ 117
-14-5ستناد به نسخه الکترونیکی مقاله یک نشریه چاپی 117
-14-6استناد به نسخه الکترونیکی کتاب چاپی 101
-14-7استناد به یک مدرک موجود در وب گاه 100
-14-8استناد به یک مدرک دریافت شده از وب گاه یک دانشگاه یا سازمان: 101
-14-9مثال های کاربردی 104
-14-01اشتباهات رایج 106
106 - تکلیف14-00
آماده کردن مقاله برای ژورنال 107
-15-0هدف از ارسال مقاله 107
-15-1مثال های کاربردی111
-15-3اشتباهات رایج 119
119 - تکلیف15-4
ارسال مقاله()131 Submit
-16-0ارسال مقاله برای مجلات خارجی 130 -16-1ار سال مقاله ازطریق سیستم آنلاین 130
-Open Acess 6-26ارسال مقاله به مجلات -16-3ار سال مقاله از طریق ایمیل به سردبیر 130
-16-3-0ارسال مقاله ازطریق سیستم آنلاین (تحت برند ) 130 Scholar One
-16-3-1ازطریق سیستم آنلاین (ارسال مستقیم در سایت ژورنال) 140
-16-4از طریق ایمیل به سردبیر 164
-16-5از طریق سایت مجله 165
-16-7اشتباهات رایج 317
317 - تکلیف16-8
پیوست 318
فهرست منابع 301

کاربر جدید هستین ؟

اگر شما کارآفرین هستید و می خواهید با به روزترین شیوه های تبلیغات آنلاین کسب و کار خود را ارتقا بخشید ( ثبت نام ) کنید

قبلا عضو شده ام

اگر قبلا ثبت نام نموده اید برای ورود به حساب کاربری خود ( اینجا ) را کلیک کنید

نظرات

توجه : نظرها و نکات مطرح شده در زیر آگهی های مربوط به بازدید کننده ها و مهمانان عزیز سایت میباشد
جنسیتلطفاً کمی صبر کنید


برای نمایش اطلاعات بیشتر بر روی کتابهای آموزشی کلیک کنید

ثبت شغل
شما به دنبال مطلب کتاب از انتخاب موضوع تا ارسال مقاله (ویژه فنی مهندسی و علوم پایه) وارد این صفحه شده اید .
چشم انداز با شماره های تماس : 07132320953 , 09382252774 و برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
g

پشتیبانی

آگهی رایگان

خدمات این وبسایت کاملا رایگان بوده
نیاز به راهنما دارید ؟ پشتیبانی

شما کاربر مهمان هستید ، چنانچه اعضای این سایت بپیوندید میتوانید از امکانات این سایت استفاده کنید